Customize blog website

Customize blog website and theme